Haiku #035

hidden behind trees
waiting to hear your story
seeking shining gold

In